MDJ Home Page
  <<   Post New Message   TopicTitle   ALL   Phone   Home  
  Masuko

[12167] Kimberly Jaw

Name: Kimberly Jaw
Date: 2020/05/20(水) 10:38
  Reply  Quote  Delete 
Title: Masuko    
kyou wa restaurant de tsukaseru kotoba wo benkyou shimashita

kin en seki de onegai shimasu
menyu wo kusasai
mou 1tsu kudasai
osusume wa nan desuka
ninki ga arunowa dore desuka
ijyoude onegai shimasu
itadaki masu
oishii desu
okaikei o onegai shimasu
onaka ga ippai desu
mata kimasu
 
また らいしゅう! 
過去ログへの書き込みは掲示板トップへ移動されません。

Name:
Title:   簡単タグ入力
Comment:
Icon:  Icon List
Font Color:
   :Cookie  :Preview        Password: 削除・編集   管理者画面   RSS   + Powered By 21style +